sk flag cz flag en flag de flag

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Spoločnosť HC Group, s.r.o., Kadnárova 78, 831 51 Bratislava, Slovensko, ďalej len HC Group, je vydavateľom predplatiteľskej karty HolidayCard, ďalej len karta HolidayCard, pre Slovensko a Českú republiku. Karta HolidayCard oprávňuje k ubytovaniu v partnerských ubytovacích zariadeniach uvedených na www.holidaycard.sk za nižšie uvedených podmienok.
 2. Uvedené Všeobecné obchodné podmienky, ďalej len VOP, sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi HC Group a jej zákazníkmi/partnermi, vrátane zmluvných vzťahov, ktoré sa týkajú používania karty HolidayCard a internetovej stránky www.holidaycard.sk alebo ktoré sa ich užívaním uskutočnili.

Karta HolidayCard

 1. Abonentná (predplatiteľská) karta HolidayCard sa vydáva na predplatiteľské obdobia 12, 24 alebo 36 mesiacov. Už zahájené predplatiteľské obdobie nie je možné zrušiť.
 2. Držiteľ karty HolidayCard je oprávnený k ubytovaniu za polovičnú cenu v ktoromkoľvek z ubytovacích zariadení uvedených na www.holidaycard.sk za predpokladu, že ubytovacie zariadenie v požadovaný deň ubytovanie za polovičnú cenu ponúka. Držiteľ, ktorého meno je na karte uvedené, je počas doby platnosti karty HolidayCard oprávnený k neobmedzenému počtu ubytovaní v zmysle nižšie uvedených podmienok.
 3. Polovičná cena sa vzťahuje len na izby a počet osôb (lôžok), ktoré sú uvedené na www.holidaycard.sk. Držiteľovi karty HolidayCard nevzniká žiadny nárok na polovičnú cenu za ďalšie služby, ako napr. prístelky, polpenziu alebo miestny poplatok.
 4. Držiteľ karty HolidayCard nemá nárok na viac ako tri po sebe nasledujúce prenocovania za polovičnú cenu v tom istom ubytovacom zariadení.
 5. Rezerváciu ubytovania si držiteľ karty HolidayCard vybavuje sám priamo v príslušnom ubytovacom zariadení. Zmluva o ubytovaní tak vzniká medzi držiteľom karty HolidayCard a ubytovacím zariadením. HC Group nie je v žiadnom okamihu účastníkom zmluvného vzťahu medzi držiteľom karty HolidayCard a ubytovacím zariadením.
 6. Pri telefonickej alebo písomnej rezervácii ubytovania je držiteľ karty HolidayCard povinný upozorniť ubytovacie zariadenie na skutočnosť, že si chce rezervovať ubytovanie s kartou HolidayCard, inak nemá nárok na ubytovanie za podmienok, dohodnutých s HC Group.
 7. Pri príchode na recepciu ubytovacieho zariadenia je držiteľ povinný preukázať sa platnou kartou HolidayCard (resp. dočasnou kartou vo formáte PDF) spolu s platným preukazom totožnosti.
 8. Pri rezervácii ubytovania v izbe pre viac osôb postačuje, ak kartou HolidayCard disponuje len jedna z nich. Na jednu kartu HolidayCard a deň je možné rezervovať maximálne jeden typ izby.
 9. Údaje o cenách, dostupnosti izieb a popisy ubytovacích zariadení uvedené na www.holidaycard.sk vychádzajú z údajov ubytovacích zariadení. HC Group nezodpovedá za obsah a správnosť týchto údajov.
 10. Účet za ubytovanie uhrádza držiteľ karty HolidayCard priamo ubytovaciemu zariadeniu. Pri rezervácii alebo pri príchode do ubytovacieho zariadenia môže ubytovacie zariadenie požadovať od držiteľa karty HolidayCard zálohovú platbu.
 11. HC Group nezodpovedá za tlačové chyby. Zmeny v ponuke a podmienkach ubytovacích zariadení sú možné. Držiteľ karty HolidayCard je preto povinný informovať sa pri rezervácii o aktuálne platných cenách a podmienkach v ubytovacom zariadení.
 12. Predajom karty HolidayCard negarantuje HC Group rezervácie v ubytovacích zariadeniach uvedených na www.holidaycard.sk. Disponibilita izieb závisí od kapacity jednotlivých ubytovacích zariadení.
 13. Nakoľko zmluva o ubytovaní vzniká medzi držiteľom karty HolidayCard a ubytovacím zariadením, nezodpovedá HC Group za chybné, neposkytnuté a včas nevykonané služby ubytovacieho zariadenia. Prípadné nároky na odstúpenie od zmluvy, zľavu alebo náhradu škody môže držiteľ karty HolidayCard uplatňovať výlučne voči ubytovaciemu zariadeniu.
 14. Ak si držiteľ karty HolidayCard rezervoval pobyt v ubytovacom zariadení, musí tento pobyt aj zrealizovať. V prípade, ak rezerváciu stornuje alebo nevyužije v plnej miere a dobe, má ubytovacie zariadenie právo účtovať držiteľovi karty HolidayCard až 100% dohodnutej ceny.
 15. Karta HolidayCard je platná do dátumu, ktorý je na nej uvedený, t.j. do posledného dňa uvedeného mesiaca. Karta HolidayCard nemôže byť vymenená za hotovosť. Pri strate karty HolidayCard nepreberá HC Group žiadnu zodpovednosť.
 16. Držiteľ Karty HolidayCard bezodkladne informuje HC Group o zmene adresy bydliska alebo iných údajov, ktoré sa týkajú obchodného vzťahu, písomnou formou (e-mail alebo list).
 17. Karta HolidayCard je neprenosná. O strate alebo odcudzení karty HolidayCard informuje držiteľ bezodkladne HC Group a vykoná to písomnou formou (e-mail alebo list). Na požiadanie bude držiteľovi za poplatok 12 € vystavený duplikát karty HolidayCard.
 18. Jednotlivé zľavy z ceny karty HolidayCard, akcie alebo benfity nie je možné sčítavať ani navzájom kombinovať. Vždy si môžete uplatniť iba jednu zľavu.
 19. HC Group vystupuje vo vzťahu medzi držiteľom karty HolidayCard a ubytovacím zariadením výlučne ako sprostredkovateľ. Za prípadné škody, spôsobené držiteľovi neakceptovaním platnej karty HolidayCard ubytovacím zariadením, zodpovedá HC Group len v prípade, ak sa preukáže úmysel alebo hrubá nedbalosť zo strany HC Group. Ďalšia zodpovednosť HC Group, bez ohľadu na jej právny dôvod, je vylúčená. HC Group si vyhradzuje právo využívania elektronických dôkazných prostriedkov v prípade právneho sporu.

Partnerské ubytovacie zariadenie

 1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje poskytnúť držiteľom karty HolidayCard ubytovanie za polovičnú cenu minimálne v jednej izbe počas najmenej 90-tich z 365 dní v roku. Konkrétne dni v roku si ubytovacie zariadenie určuje a spravuje na portáli samé. Polovičnou cenou sa rozumie polovica z ceny uvedenej v oficiálnom cenníku ubytovacieho zariadenia, ktorá platí pre konkrétnu izbu a deň. Ubytovacie zariadenie je povinné poskytnúť držiteľom karty HolidayCard služby rovnakej úrovne, ako iným zákazníkom.
 2. Ubytovacie zariadenie je povinné pravidelne aktualizovať údaje na www.holidaycard.sk (typy izieb, ceny, dostupnosť izieb, texty, obrázky, vybavenie) tak, aby boli vždy úplné, presné, pravdivé a aktuálne. Ubytovacie zariadenie zodpovedá za správnosť uvedených údajov. HC Group si vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť údaje, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo porušujú Všeobecné obchodné podmienky.
 3. Ubytovacie zariadenie je povinné prijať každú rezerváciu v súlade s dostupnosťou a cenami izieb, ktoré uvádza na www.holidaycard.sk a akceptovať držiteľa karty HolidayCard ako svojho zmluvného partnera.
 4. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje poučiť o karte HolidayCard všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí môžu byť v kontakte so žiadosťou o rezerváciu z www.holidaycard.sk, a to najmä o právach a povinnostiach v súvislosti s kartou HolidayCard.
 5. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi ubytovacím zariadením a HC Group je 12 mesiacov. Zmluva sa automaticky predlžuje na dobu neurčitú, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr 1 mesiac pred ukončením jej platnosti. Zmluvný vzťah na dobu neurčitú je možné ukončiť vzájomnou dohodou.
 6. Po zverejnení ponuky na www.holidaycard.sk má ubytovacie zariadenie nárok na získanie 10-tich darčekových poukážok na 1-ročnú kartu HolidayCard zadarmo.
 7. Držiteľ karty HolidayCard má právo rezervovať si izbu za polovičnú cenu za predpokladu, že ubytovacie zariadenie v požadovaný deň ubytovanie za polovičnú cenu ponúka. Držiteľ karty HolidayCard nemá nárok na polovičnú cenu za ďalšie služby, ako napr. prístelky, polpenziu alebo miestny poplatok.
 8. Ak je v kalendári ubytovacieho zariadenia na www.holidaycard.sk vyznačený dostatočný počet po sebe nasledujúcich dní za polovičnú cenu, musí ubytovacie zariadenie poskytnúť držiteľovi karty HolidayCard ubytovanie za polovičnú cenu najviac 3 po sebe nasledujúce noci.
 9. Držiteľ karty HolidayCard sa na rezerváciu ubytovania dotazuje prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky, pričom musí uviesť, že je držiteľom platnej karty HolidayCard. Ubytovacie zariadenie musí na dotaz reagovať. Držiteľ karty HolidayCard, ktorý príde do ubytovacieho zariadenia bez predchádzajúceho potvrdenia rezervácie ubytovania, nemá nárok na ubytovanie za polovičnú cenu.
 10. Ubytovacie zariadenie je povinné skontrolovať platnosť predloženej karty HolidayCard a overiť totožnosť jej držiteľa. Ak platnosť karty HolidayCard vypršala alebo sa nezhodujú údaje s platným preukazom totožnosti, ubytovanie za polovičnú cenu nemusí byť poskytnuté.
 11. Potvrdením rezervácie ubytovania vzniká zmluva o ubytovaní (právny vzťah) medzi držiteľom karty HolidayCard a ubytovacím zariadením. HC Group nezodpovedá za chybné, neposkytnuté a včas nevykonané služby ubytovacieho zariadenia. Prípadné nároky na odstúpenie od zmluvy, zľavu alebo náhradu škody môže držiteľ karty HolidayCard uplatňovať výlučne voči ubytovaciemu zariadeniu.
 12. Ubytovacie zariadenie nie je oprávnené jednostranne zrušiť záväzne potvrdenú rezerváciu.

Záverečné ustanovenia

 1. Ubytovacie zariadenie týmto udeľuje HC Group bezplatné, časovo neobmedzené, neodvolateľné a výhradné právo zhodnocovať a využívať materiál, ktorý nahralo na www.holidaycard.sk. Predovšetkým sme oprávnení celé obsahy alebo časti tohto materiálu celosvetovo reprodukovať, zverejňovať, upravovať a inak využívať na verejné a obchodné účely.
 2. HC Group nezodpovedá za obsah cudzích internetových stránok, na ktoré odkazujú priame a nepriame odkazy z www.holidaycard.sk a za akékoľvek zneužitie tohto obsahu. HC Group nemá žiadny vplyv na obsah webových stránok týchto tretích strán.
 3. Držiteľ karty HolidayCard súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, ktoré poskytol v rámci obchodného vzťahu, budú spoločnosťou HC Group uložené a ďalej elektronicky spracované. Všetky údaje budú spracované v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, vrátane diskrétneho nakladania s nimi.
 4. Užívateľ portálu www.holidaycard.sk berie na vedomie, že z technických či iných dôvodov môže byť prístup k portálu obmedzený alebo úplne prerušený. HC Group, aj napriek vynaloženému úsiliu, nemôže garantovať nepretržitú funkčnosť a bezchybnú činnosť portálu a nezodpovedá za prípadné škody s tým súvisiace.
 5. Všetky vzťahy, ktoré neupravujú tieto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Všetky nároky voči HC Group majú dobu premlčania 1 rok.
 6. V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú neúčinné alebo sa stanú neúčinnými alebo by mala nastať medzera vyžadujúca úpravu, zostávajú ostatné body i naďalej v platnosti. Neúčinné body budú nahradené takými, ktoré sa čo najviac približujú žiaducemu účinku. HC Group je oprávnená tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená uverejnením na www.holidaycard.sk. Zmeny VOP sú považované za odsúhlasené, ak voči nim HC Group nedostane v priebehu tridsiatich dní žiadne písomné námietky.
 7. Držiteľ karty HolidayCard vykonaním objednávky bez výhrad súhlasí s obsahom týchto VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 8. Ubytovacie zariadenie vykonaním registrácie bez výhrad súhlasí s obsahom týchto VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Podmienky reklamácie karty / darčekovej poukážky HolidayCard

 1. V prípade, ak držiteľ v lehote podľa týchto VOP neobdrží kartu / darčekovú poukážku HolidayCard alebo karta / darčeková poukážka HolidayCard obsahuje iné podmienky, ako boli podmienky uvedené v objednávke alebo karta / darčeková poukážka HolidayCard bude mať nejaké iné technické vady, držiteľ môže vady reklamovať. Držiteľ je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu reklamacie@holidaycard.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia karty / darčekovej poukážky HolidayCard a v prípade, že karta / darčeková poukážka HolidayCard nebudú doručené, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie karty / darčekovej poukážky HolidayCard. Pokiaľ držiteľ neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa uvedených podmienok, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
 2. Spoločnosť HC Group, s.r.o. je povinná odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je držiteľ oprávnený od kúpy odstúpiť.
 3. V prípade, že spoločnosť HC Group, s.r.o. nedodá kartu / darčekovú poukážku HolidayCard z dôvodov na jej strane a to ani po písomnej výzve, má držiteľ právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky od spoločnosti HC Group, s.r.o..
 4. Držiteľ má právo odstúpiť od zmluvy tiež v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia darčekovej poukážky HolidayCard, pokiaľ táto nebola uplatnená (vymenená za riadnu kartu HolidayCard), a to bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť spoločnosti HC Group, s.r.o. doručené najneskôr 14. deň od doručenia darčekovej poukážky HolidayCard s uvedením sumy, variabilného symbolu a čísla účtu.
 5. Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek z uvedených dôvodov musí byť uskutočnené písomnou formou (e-mail alebo list). Spoločnosť HC Group, s.r.o. je povinná vrátiť zaplatenú čiastku najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

 

Kúpiť kartu HolidayCard

 • Objednajte si HolidayCard, vyhľadajte obľúbený hotel, zvoľte termín ubytovania a zarezervujte izbu za ½ cenu
 • 1-ročná HolidayCard: 29.00 €
 • 2-ročná HolidayCard: 39.00 €
 • 3-ročná HolidayCard: 49.00 €
 • Kartu HolidayCard môžete použiť po dobu jej platnosti ľubovoľne často
 • Karta HolidayCard je platná okamžite po jej objednaní

Darovať kartu HolidayCard

Newsletter

Sledujte nás na

Google+ Facebook Twiter

Prihlásenie hoteliéra


Email:
Heslo:

Zabudol som heslo

Vaša e-mailová adresa bola úspešne zaradená do zoznamu


Raz mesačne budete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky